'सारथी' बाबत माहिती
 
 
 

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या विविध विभागांतर्फे देण्यात येणा-या सेवांबाबतची माहिती नागरिकांना सोप्या शब्दात, प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन देणे हा ‘सारथी’ प्रकल्पाचा उद्देश आहे

.त्याचबरोबर राज्य शासन, केंद्र शासन व महत्वाची शासकीय महामंडळे यांच्यातर्फे नागरिकांना दिल्या जाणा-या निवडक सेवांबाबतची माहिती देखील ‘सारथी’ मध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे.

महानगरपालिकेच्या विभागांतर्फे व शासनातर्फे नागरिकांना दिल्या जाणा-या सेवा, त्याकरिता लागणारी कागदपत्रे, आवश्यक शुल्क, सेवा पुरविण्यास लागणारा कालावधी व त्याबाबतची कार्यपध्दती यांची सर्व माहिती ‘सारथी’ मध्ये एकत्रित स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे

.‘सारथी’ द्वारे माहिती नागरिकांना FAQs, Mobile app, E Book, आणि PDF Book आदी विविध माध्यमांद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

महानगरपालिकेतर्फे देण्यात येणा-या सेवांबाबतची अधिक माहिती प्राप्त करुन घेण्यासाठी महानगरपालिकेची मुख्य वेबसाईट www.pcmcindia.gov.in पाहावी.