FAQ List

Note:
1. उद्यान विभागाचे सर्व अधिकारी व संबंधित अभियंता, यांची यादी व संपर्क क्रमांक म.न. पा. च्या www.pcmcindia.gov.in > Quick Links > Engg. Staff या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
2. विभागाची इतर माहिती हवी असल्यास व आपल्या काही सूचना असल्यास garden@pcmcindia.gov.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - उदयान

  झाड तोडणे (2)

  प्रिंट करा 1. वृक्षतोडीबाबत अर्ज (1)

  प्रिंट करा


 2. विनापरवाना वृक्षतोड (2)

  प्रिंट करा 3. वृक्षप्राधिकरण (1)

  प्रिंट करा


 4. रोपे विक्री (2)

  प्रिंट करा 5. मानका प्रमाणे वृक्ष संख्या (1)

  प्रिंट करा


 6. रस्त्याच्या कडेने वृक्ष संख्या (1)

  प्रिंट करा


 7. कुंडया भाडयाचे दर (1)

  प्रिंट करा


 8. सांस्कृतिक कार्यक्रम भाडे (1)

  प्रिंट करा


 9. प्रवेश फी (1)

  प्रिंट करा


 10. कामाचे स्वरूप (2)

  प्रिंट करा 11. म.न.पा. क्षेत्रातील उद्याने वेळा / सोई / फी (1)

  प्रिंट करा


 12. वादळ -वा-यामुळे झाड पडल्यास (1)

  प्रिंट करा