FAQ List

Note:
1. सदर विभागाची प्रश्नोत्तरे श्री. श्री दिलीप साळुंके, नोंदणी उपमहा निरीक्षक, पुणे यांच्या सौजन्याने उपलब्ध करून देण्यात आलेली असून अधिक माहितीस्तव त्यांच्या कार्यालयास 020- 26138432 या फोन वर अथवा igr_it@hotmail.com या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - दस्त नोंदणी विभाग

  एकापेक्षा जास्त दुय्यम निबंधक कार्यालये असल्यास (1)

  प्रिंट करा


 1. मृत्यूपत्र नोंदणी (1)

  प्रिंट करा


 2. नोंदणीस अनिवार्य असलेल्या दस्त एवजांची यादि (2)

  प्रिंट करा 3. दस्त नोंदणीसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाण्यापूर्वी (1)

  प्रिंट करा


 4. दस्त नोंदणीसाठी गेल्यानंतरची कार्यपध्दती (1)

  प्रिंट करा


 5. दस्त नोंदणी करण्यास नाकरण्याचे कारणे (2)

  प्रिंट करा 6. सूची म्हणजे काय (1)

  प्रिंट करा


 7. सूची क्र.II (1)

  प्रिंट करा


 8. शोध कोणाला मिळतो (2)

  प्रिंट करा 9. नोंदणी कायद्यान्वये शिक्षेस पात्र कृत्ये (1)

  प्रिंट करा


 10. नोंदणी फी चे दर (2)

  प्रिंट करा 11. जुन्या दस्ताची नक्कल (1)

  प्रिंट करा


 12. नोंदणी झालेल्या दस्ताची नोंदणी रद्द करणे (1)

  प्रिंट करा