FAQ List

Note:
1. सदर विभागाची प्रश्नोत्तरे अन्न धान्य वितरण अधिकारी पुणे यांच्या सौजन्याने उपलब्ध करून देण्यात आलेली असून अधिक माहितीस्तव त्यांच्या कार्यालयास 020  -24470276 या फोन वर अथवा jcpune.fda-mah@nic.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - रेशन कार्ड

    रेशन कार्ड (शिधापत्रिका) मिळणेसाठी अर्ज (1)

    प्रिंट करा


  1. नवीन रेशन कार्ड (शिधापत्रिका) मिळण्यासाठी कागदपत्रे (1)

    प्रिंट करा


  2. दुबार रेशन कार्ड (शिधापत्रिका) मिळण्यासाठी कागदपत्रे (1)

    प्रिंट करा


  3. रेशन कार्ड (शिधापत्रिका) मध्ये युनिट वाढ करणेसाठी (1)

    प्रिंट करा


  4. रेशन कार्ड (शिधापत्रिका) मधील युनिट कमी करणेसाठी (1)

    प्रिंट करा


  5. रेशन कार्ड (शिधापत्रिका) मिळण्याचा कालावधी (1)

    प्रिंट करा


  6. नवीन रेशन कार्ड (शिधापत्रिका) मिळणेसाठी फी (1)

    प्रिंट करा


  7. दुबार रेशन कार्ड (शिधापत्रिका) मिळणेसाठी फी (1)

    प्रिंट करा


  8. कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा (1)

    प्रिंट करा