FAQ List

Note:
1. स्थापत्य विभागाचे सर्व कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता व कनिष्ठ अभियंता यांची यादी व संपर्क क्र. म.न. पा. च्या www.pcmcindia.gov.in > Quick Links > Engg. Staff या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
2. विभागाची इतर माहिती हवी असल्यास व आपल्या काही सूचना असल्यास civil@pcmcindia.gov.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - स्थापत्य

  रस्त्यांवरील खड्डयाबाबत (1)

  प्रिंट करा


 1. पावसाळी पाण्याचे चेंबर तुटले (1)

  प्रिंट करा


 2. रस्त्यावरील चर (क्रॉस कट) (1)

  प्रिंट करा


 3. रस्त्यावरील पाण्याचा निचरा (1)

  प्रिंट करा


 4. जुने व धोकादायक बांधकाम (1)

  प्रिंट करा


 5. गतिरोधक (स्पीड ब्रेकर) (1)

  प्रिंट करा


 6. झेब्रा क्रॉसिंग पट्टे (1)

  प्रिंट करा


 7. दुभाजक / फुटपाथ दुरुस्ती (1)

  प्रिंट करा


 8. दिशा दर्शक फलक (1)

  प्रिंट करा


 9. सेवा वाहिन्या खोदाई (1)

  प्रिंट करा


 10. स्मशान भूमी व घाट दुरुस्ती (1)

  प्रिंट करा


 11. सार्वजनिक स्वच्छता गृह व मुतारी दुरुस्ती (1)

  प्रिंट करा


 12. उद्यानातील स्थापत्य विषयक दुरुस्ती (1)

  प्रिंट करा


 13. सार्वजनिक नाला दुरुस्ती (1)

  प्रिंट करा


 14. क्रीडांगण व पोहण्याचे तलावाची दुरुस्ती (1)

  प्रिंट करा


 15. कामाच्या गुणवत्ते बाबत (1)

  प्रिंट करा


 16. बांधकाम साहित्य अडथळा (1)

  प्रिंट करा


 17. राडारोडा (1)

  प्रिंट करा