FAQ List

Note:
1. सदर विभागाची प्रश्नोत्तरे श्री अण्णासाहेब चव्हाण, प्रादेशिक अधिकारी -2 एम.आय.डी. सी. यांच्या सौजन्याने उपलब्ध करून देण्यात आलेली असून अधिक माहितीस्तव त्यांच्या कार्यालयास 022-26870052 या फोन वर अथवा feedback@midcindia.org या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - एम.आय.डी.सी.

  प्लॉट/ शेड/ गाळा वाटप प्रक्रिया (4)

  प्रिंट करा

 1. पर्यावरण पूरक उद्योगाकरीता (1)

  प्रिंट करा


 2. वाढीव जादा जागेचे वाटप (1)

  प्रिंट करा


 3. बांधकाम परवानगीसाठी आवश्यक कागदपत्रे (1)

  प्रिंट करा


 4. बांधकाम परवानगीसाठी मार्गदर्शक तत्वे (1)

  प्रिंट करा


 5. चटईक्षेत्र निर्देशांकात विनिर्दिष्ठ नसलेल्या सामासिक जागेत अनुज्ञेय बांधकाम (1)

  प्रिंट करा


 6. बांधकाम पूर्णत्वाच्या दाखल्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे (1)

  प्रिंट करा


 7. बांधकाम पुर्णत्वाच्या दाखल्याकरीता (बी.सी.सी.) मार्गदर्शक सूचना (1)

  प्रिंट करा


 8. बांधकामासाठी तात्पुरते नळ कनेक्शन (1)

  प्रिंट करा


 9. कायमस्वरूपी नळ कनेक्शन मिळण्यासाठी (1)

  प्रिंट करा


 10. भाडेपट्टा दस्तऐवज नूतनीकरण (1)

  प्रिंट करा


 11. निर्धारित कालमर्यादा वाढविण्यासाठी (1)

  प्रिंट करा


 12. प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू केल्यानंतर कालमर्यादा वाढविण्यासाठी (1)

  प्रिंट करा


 13. प्रिमियम परतावा करण्यासाठी आवश्यक दस्तऐवज (1)

  प्रिंट करा


 14. भूखंडाचे एकत्रिकरण करणेसाठी (1)

  प्रिंट करा


 15. आवारातील व्याप्त क्षेत्र पोटभाड्याने देण्यासाठी (1)

  प्रिंट करा


 16. भूखंड/शेड/गाळा हस्तांतरण (1)

  प्रिंट करा


 17. संस्था / कंपनीच्या नावात बदल (1)

  प्रिंट करा


 18. द्विपक्षिय/ त्रिपक्षिय करारनामा (1)

  प्रिंट करा


 19. कर्ज तारणसाठी आवश्यक दस्तऐवज (1)

  प्रिंट करा


 20. कमाल जमिन धारणा कायदा (ULC) क्लियरेंस (1)

  प्रिंट करा