FAQ List

Note:
1. सदर विभागाची प्रश्नोत्तरे श्रीमती विजया पांगारकर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भूविभाग यांच्या सौजन्याने उपलब्ध करून देण्यात आलेली असून अधिक माहितीस्तव त्यांच्या कार्यालयास 020-2765 2934 या फोन वर अथवा ceopcntda@pcntda.org.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - पिंपरी चिंचवड प्राधिकरण

  भूखंड/सदनिका घेणेबाबत (1)

  प्रिंट करा


 1. भूखंडाचा ताबा देण्याची कार्यपद्धती (1)

  प्रिंट करा


 2. प्राधिकरणाच्या मिळकतीचे हस्तांतरण (2)

  प्रिंट करा 3. भूखंड/सदनिका त्रयस्थ व्यक्तींच्या नावे हस्तांतरण (1)

  प्रिंट करा


 4. भूखंड/सदनिका वाटप कार्यपद्धती (1)

  प्रिंट करा


 5. वारसाचे नाव मिळकतीस लावणे बाबत (2)

  प्रिंट करा 6. १२.५ टक्के परतावा (7)

  प्रिंट करा