FAQ List

Note:
1. विभागाची इतर माहिती हवी असल्यास व आपल्या काही सूचना असल्यास slum@pcmcindia.gov.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - झो.नि.पू

  विभाग प्रमुख व कार्यालयाचा पत्ता (1)

  प्रिंट करा


 1. झोपडपट्टी संख्या (2)

  प्रिंट करा 2. ओळखपत्र (3)

  प्रिंट करा
 3. नळ कनेक्शन व वीज कनेक्शन कागदपत्र (1)

  प्रिंट करा


 4. झोपडीचे हस्तांतरण (2)

  प्रिंट करा 5. वारसाहक्काबाबत कागदपत्रे (1)

  प्रिंट करा


 6. वार्षिक सेवा आकार (1)

  प्रिंट करा


 7. झोपडीची उंची व पोटमाळा (1)

  प्रिंट करा


 8. तक्रार (1)

  प्रिंट करा


 9. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प (1)

  प्रिंट करा


 10. जेएनएनयुआरएम/बीएसयुपी योजनेतंर्गत प्रकल्प (1)

  प्रिंट करा


 11. लाभार्थी पात्रता (1)

  प्रिंट करा


 12. लाभार्थ्यांची यादी (2)

  प्रिंट करा 13. घरकुल योजना (EWS) टप्पा 1 (1)

  प्रिंट करा


 14. घरकुल योजना (EWS) टप्पा 2 (1)

  प्रिंट करा


 15. घरकुल योजनेतील स्वहिस्सा (1)

  प्रिंट करा


 16. पात्र लाभार्थ्यांना बँक कर्ज (1)

  प्रिंट करा


 17. बेघरांसाठी घरे (HDH) व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (EWS) साठी घरे (1)

  प्रिंट करा


 18. घरकुलाचा लाभ कधी मिळेल (1)

  प्रिंट करा