FAQ List

Note:
1. विभागाची इतर माहिती हवी असल्यास व आपल्या काही सूचना असल्यास skysign@pcmcindia.gov.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - परवाना

  परवान्यासाठीचा अर्ज (4)

  प्रिंट करा

 1. आवश्यक कागदपत्रे (1)

  प्रिंट करा


 2. परवाना क्षेत्र (1)

  प्रिंट करा


 3. झोपडपट्टीमध्ये उदयोगधंदयास / व्यवसायास (1)

  प्रिंट करा


 4. परवाना शुल्क (2)

  प्रिंट करा 5. नूतनीकरणाबाबत (2)

  प्रिंट करा 6. परवाना नूतनीकरण शेवटची तारीख (1)

  प्रिंट करा


 7. उदयोगधंदया बाबत तक्रार (1)

  प्रिंट करा