FAQ List

Note:
1. पर्यावरण विभगाचे सर्व कार्यकारी अभियंता , उप अभियंता व कनिष्ठ अभियंता यांची यादी व संपर्क क्र. म.न. पा. च्या www.pcmcindia.gov.in > Quick Links > Engg. Staff या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
2. विभागाची इतर माहिती हवी असल्यास व आपल्या काही सूचना असल्यास environment@pcmcindia.gov.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - पर्यावरण

  कामकाज (2)

  प्रिंट करा 1. घनकचरा व्यवस्थापन (1)

  प्रिंट करा


 2. मैलाशुध्दीकरण केंद्रे (1)

  प्रिंट करा


 3. मैलापाण्याचे निकष (1)

  प्रिंट करा


 4. हवा प्रदूषणाबाबत (1)

  प्रिंट करा


 5. ध्वनी प्रदूषणाबाबत (1)

  प्रिंट करा


 6. ग्रीन बिल्डींग (1)

  प्रिंट करा


 7. पर्यावरण जागृती (1)

  प्रिंट करा


 8. पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल (1)

  प्रिंट करा


 9. पक्षी निरीक्षण (1)

  प्रिंट करा


 10. प्लास्टिक वापराबाबत धोरण (1)

  प्रिंट करा