FAQ List

Note:
1. बांधकाम परवानगी विभागाचे उपशहर अभियंता, उप अभियंता व कनिष्ठ अभियंता यांची यादी व संपर्क क्र. म.न. पा. च्या www.pcmcindia.gov.in > Quick Links > Engg. Staff या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
2. विभागाची इतर माहिती हवी असल्यास व आपल्या काही सूचना असल्यास bldp@pcmcindia.gov.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - बांधकाम परवाना

  आवश्यक कागदपत्रे (2)

  प्रिंट करा 1. गरजेचे भुखंड क्षेत्र (1)

  प्रिंट करा


 2. नियम पुस्तिका (1)

  प्रिंट करा


 3. बांधकाम परवानगी प्रक्रिया (2)

  प्रिंट करा 4. चटई क्षेत्र निर्देशांक (1)

  प्रिंट करा


 5. विकास शुल्क (1)

  प्रिंट करा


 6. उंच इमारतीस परवानगी (1)

  प्रिंट करा


 7. हरीत विभागातील भुखंड (1)

  प्रिंट करा


 8. जोते तपासणी (प्लिंथ) (1)

  प्रिंट करा


 9. पार्किंग क्षेत्र दर आकारणी (1)

  प्रिंट करा


 10. प्रापर्टी टॅक्स बिल (1)

  प्रिंट करा


 11. विकासकाशी करारनामा (1)

  प्रिंट करा


 12. पर्यावरण NOC (1)

  प्रिंट करा


 13. बांधकाम परवानगी तपासणे (1)

  प्रिंट करा


 14. टी.डी.आर. खर्ची टाकणे (1)

  प्रिंट करा