FAQ List

Note:
1. अनधिकृत बांधकाम विभगाचे सर्व कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता व कनिष्ठ अभियंता यांची यादी व संपर्क क्र. म.न. पा. च्या www.pcmcindia.gov.in > Quick Links > Engg. Staff या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
2. विभागाची इतर माहिती हवी असल्यास व आपल्या काही सूचना असल्यास civil@pcmcindia.gov.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - अनधिकृत बांधकाम

  अनधिकृत बांधकाम म्हणजे (1)

  प्रिंट करा


 1. अनधिकृत बांधकामाबाबत तक्रार (1)

  प्रिंट करा


 2. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई (3)

  प्रिंट करा
 3. तात्पुरत्या स्वरुपात शेड (1)

  प्रिंट करा


 4. नूतनीकरणाबाबत (1)

  प्रिंट करा


 5. गुंठेवारी (2)

  प्रिंट करा 6. अधिकृत बांधकामांची यादी (1)

  प्रिंट करा


 7. अनधिकृत बांधकामांची यादी (1)

  प्रिंट करा


 8. मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश (1)

  प्रिंट करा


 9. शिक्षेची तरतूद (1)

  प्रिंट करा


 10. मालमत्ता करावर शास्ती (1)

  प्रिंट करा