FAQ List

Note:
1. पाणी पुरवठा विभागाचे सर्व कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता व कनिष्ठ अभियंता यांची यादी व संपर्क क्र. म.न. पा. च्या www.pcmcindia.gov.in > Quick Links > Engg. Staff या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
2. विभागाची इतर माहिती हवी असल्यास व आपल्या काही सूचना असल्यास water@pcmcindia.gov.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - पाणी पुरवठा

  नवीन नळ-कनेक्शन अर्ज (2)

  प्रिंट करा 1. नवीन नळ-कनेक्शन कागदपत्रे (1)

  प्रिंट करा


 2. नवीन नळ-कनेक्शन खर्च (1)

  प्रिंट करा


 3. पाणी मिटर (1)

  प्रिंट करा


 4. तक्रार व माहिती (3)

  प्रिंट करा
 5. तक्रार निवारण कालावधि (1)

  प्रिंट करा


 6. पाणीपट्टीचे दर (1)

  प्रिंट करा


 7. पाणी टँकर (1)

  प्रिंट करा


 8. परवानाधारक प्लंबर (1)

  प्रिंट करा