FAQ List

Note:
1. नगररचना विभागाचे नगररचनाकार उपशहर अभियंता, उप अभियंता व कनिष्ठ अभियंता यांची यादी व संपर्क क्र. म.न. पा. च्या www.pcmcindia.gov.in > Quick Links > Engg. Staff या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
2. विभागाची इतर माहिती हवी असल्यास व आपल्या काही सूचना असल्यास townplan@pcmcindia.gov.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - नगररचना

  विकास योजना (13)

  प्रिंट करा


 1. महानगरपालिकेची स्थापना व हद्दवाढ (2)

  प्रिंट करा 2. महानगरपालिका क्षेत्र (1)

  प्रिंट करा


 3. नियोजन प्राधिकरणे (1)

  प्रिंट करा


 4. झोन दाखला (2)

  प्रिंट करा 5. भाग नकाशा (1)

  प्रिंट करा


 6. विकास योजना अभिप्राय कागदपत्रे (3)

  प्रिंट करा
 7. सेट बॅक तपासणी (3)

  प्रिंट करा
 8. विकास योजनेतील बाधीत मोबदला (2)

  प्रिंट करा 9. टी.डी.आर (13)

  प्रिंट करा


 10. एफ.एस.आय (2)

  प्रिंट करा 11. बी.आर.टी. कॉरिडॉर (4)

  प्रिंट करा

 12. रेड झोन (1)

  प्रिंट करा


 13. कचरा डेपोसाठी बफर झोन (1)

  प्रिंट करा


 14. पूररेषा (3)

  प्रिंट करा
 15. शासकीय मोजणी (1)

  प्रिंट करा


 16. ७/१२ उतारा (1)

  प्रिंट करा


 17. प्रॉपर्टी कार्ड (1)

  प्रिंट करा


 18. नगररचना विभागाची माहिती (1)

  प्रिंट करा