FAQ List

Note:
1. जलनि:सारण विभागाचे सर्व कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता व कनिष्ठ अभियंता यांची यादी व संपर्क क्र. म.न. पा. च्या www.pcmcindia.gov.in > Quick Links > Engg. Staff या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
2. विभागाची इतर माहिती हवी असल्यास व आपल्या काही सूचना असल्यास sewerage@pcmcindia.gov.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - मलनि:सारण

  तक्रार व माहिती (1)

  प्रिंट करा


 1. अर्ज व NOC (7)

  प्रिंट करा
 2. आवश्यक कागदपत्रे (1)

  प्रिंट करा


 3. कनेक्शनसाठी अर्ज (2)

  प्रिंट करा 4. चार्जेस (2)

  प्रिंट करा 5. परवानाधारक प्लंबर (7)

  प्रिंट करा
 6. पुर्णत्वाचा दाखला (1)

  प्रिंट करा