FAQ List

Note:
1. विभागाची इतर माहिती हवी असल्यास व आपल्या काही सूचना असल्यास ptax@pcmcindia.gov.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - करसंकलन

  मिळकतकराची आकारणी (4)

  प्रिंट करा

 1. मिळकतकराचे बिल व भरणा (7)

  प्रिंट करा
 2. सवलत व योजना (2)

  प्रिंट करा 3. ग्रीन बिल्डींग (1)

  प्रिंट करा


 4. आवश्यक कागदपत्रे (3)

  प्रिंट करा
 5. वाढीव बांधकामाची करआकारणी (1)

  प्रिंट करा


 6. मिळकतीच्या वापरात बदल (1)

  प्रिंट करा


 7. मिळकत हस्तांतरण (2)

  प्रिंट करा 8. मिळकतीचा उतारा (2)

  प्रिंट करा