FAQ List

Note:
1. विभागाची इतर माहिती हवी असल्यास व आपल्या काही सूचना असल्यास cfc@pcmcindia.gov.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - वैदयकीय

  मनपाची एकुण रुग्णालये / दवाखाने (3)

  प्रिंट करा
 1. एम.आर.आय./ सी टी स्कॅनिंग (1)

  प्रिंट करा


 2. आंतररुग्ण तथा बाहय रुग्ण सेवा (1)

  प्रिंट करा


 3. रक्तपेढी (ब्लड बँक) (2)

  प्रिंट करा 4. नेत्रदान (1)

  प्रिंट करा


 5. रुग्णवाहिका सेवा (1)

  प्रिंट करा


 6. 24 तास उपलब्ध मेडिकल दुकाने (1)

  प्रिंट करा


 7. जळीत रुग्ण सेवा (1)

  प्रिंट करा


 8. अंपगत्वाचा दाखला (1)

  प्रिंट करा


 9. गरोदर माता व बालके सेवा (1)

  प्रिंट करा


 10. मलेरिया, डेंग्यू आजारांचा फैलाव रोखने (1)

  प्रिंट करा


 11. रुग्णांना शासकीय अनुदान (1)

  प्रिंट करा


 12. जन्म/मृत्युची नोंद (5)

  प्रिंट करा


 13. पोस्ट मार्टेम (2)

  प्रिंट करा 14. शीतगृह (1)

  प्रिंट करा


 15. स्मशान पास (1)

  प्रिंट करा


 16. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना (4)

  प्रिंट करा

 17. मोफत सुविधा (2)

  प्रिंट करा